Regionomie

Als organisatie maak je onderdeel uit van een complex systeem van bedrijven, inwoners, organisaties en overheden met aanpalende, gedeeltelijk overlappende gebieden. Om de complexe vraagstukken van vandaag aan te kunnen gaan, is een integrale benadering nodig. Denk hierbij aan vraagstukken rond energietransitie, circulaire economie, polarisatie of de afstand tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Complexe vraagstukken aanpakken vraagt om een integrale benadering. Met alle betrokkenen samen een oplossing genereren die door allen wordt gedragen én gerealiseerd!

Deze vraagstukken kun je niet vanuit je eigen organisatie oplossen, daarvoor is de denkkracht van het collectief nodig. Het ecosysteem waar je organisatie deel van uit maakt, is niet te veranderen vanuit één perspectief. Door vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen met de relevante partijen, ontstaan er verrassende en onverwachte oplossingen.

Integrale benadering

Het team van Impact Midden draagt als facilitator, frisdenker, wegwijzer, energiegenerator én aanjager bij aan een integrale benadering van complexe vraagstukken. Dit doen we met behulp van Regionomie. Regionomie is gebaseerd op de filosofie blue economy en bestaat uit vier stappen, die we in onderstaande afbeelding weergeven en hierna toelichten.

Na een stakeholderanalyse, maken we een plan van aanpak om met de betrokken partijen aan de slag te gaan. We betrekken de partijen, onderzoeken welke trends en ontwikkelingen er zijn en wat er in het verleden is gebeurd. Dit nemen we allemaal mee in de voorbereiding van de bijeenkomsten, waar we in samenwerking het vraagstuk gaan behandelen. Bij stap 3 zorgen we ervoor dat alle deelnemers een gedeeld kader hebben, om zo elkaar goed te kunnen begrijpen.

Stappen bij systeeminnovatie

Als dat is gelukt, kunnen we met elkaar het systeem in kaart brengen en verbanden zien. Door nieuwe verbindingen te maken, ontstaan er nieuwe oplossingsrichtingen. Met de deelnemers worden de best passende oplossingsrichtingen bepaald, die bij stap 4 verder uitgewerkt worden. De oplossingen worden vervolgens met een coalitie van de deelnemers uitgewerkt tot een ‘Proof of Concept’. Als dit stadium is bereikt en de oplossing een werkbare, reproduceerbare en getoetste (maatschappelijke) business case oplevert, dan kan de coalitie de oplossing op de markt brengen.

Velden van innovatie

Door bij Regionomie vanuit verschillende perspectieven over sectoren heen te kijken, komt alles in het systeem aan bod. De perspectieven waar wij mee werken komen uit een aanpak voor integrale duurzaamheids-ontwikkeling. Deze perspectieven zijn in alle contexten toe te passen.

Aandacht voor systeem én individu

Wanneer partijen samenwerken vanuit overheid, bedrijfsleven en andere sectoren, dan heeft ieder zijn eigen referentiekader, waarden en achtergrond en spreekt zijn eigen taal. De leden van het Regionomie-team van Impact Midden werkt al jaren met o.a. het model Spiral Dynamics dat internationaal wordt ingezet om verschillende waardenmodellen te herkennen, en daarmee partijen bij elkaar te brengen. Ook passen we modellen rond multivocaliteit en meervoudige waardemodellen in.

We werken met oog voor groepsdynamiek (de onderstroom en bovenstroom) en bestuurlijke verhoudingen. We kijken niet alleen naar financiële, maar ook naar de sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde-stromen. Zo faciliteren we het proces naar een oplossing voor complexe maatschappelijke vraagstukken, die zowel voor het systeem als geheel klopt (het algemeen belang), als voor elke partij (het organisatiebelang) op zichzelf.

Samengevat

  • Integrale visie op systeem innovatie
  • Betrekken van alle betrokkenen bij de oplossing
  • Beweging creëren
  • Aandacht voor boven- en onderstroom
  • Vertolken van verschillende talen uit verschillende sectoren
  • Alle waardestromen in een ecosysteem zichtbaar

Meer informatie

Heeft jouw organisatie een vraagstuk waarbij meerdere stakeholders betrokken zijn? Ben je benieuwd of er meer partijen in de regio Utrecht bezig zijn met jouw vraagstuk? Neem dan gerust contact op met Sandra Barth, info@sandrabarth.nl of bel 06-43228705.